Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dependability
dependability
[di,pendə'biliti]
danh từ
tính có thể tin được, tính đáng tin cậy, tính có căn cứ


/di,pendə'biliti/

danh từ
tính có thể tin được, tính đáng tin cậy, tính có căn cứ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.