Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depend/di'pend/

nội động từ

( on, upon) phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc

    an agriculture that doesn't depend on weather một nền công nghiệp không phụ thuộc vào thời tiết

    that depends upon him cái đó còn tuỳ thuộc ở anh ta

    that depends cái đó còn tuỳ

( on, upon) dựa vào, ỷ vào, trông mong vào

    to depend on one's children dựa vào con cái

    to depend upon one's own efforts trông vào sự cố gắng của bản thân mình

( upon) tin vào

    he is not to be depended upon hắn là một người không thể tin được

    to depend upon it cứ tin là như thế

(pháp lý) treo, chưa giải quyết, chưa xử (án...)

(từ cổ,nghĩa cổ) ( from) treo lủng lẳng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "depend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.