Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depasture
depasture
[di:'pɑ:st∫ə]
nội động từ
gặm cỏ, ăn cỏ (trâu bò...)
ngoại động từ
cho gặm cỏ, chăn (trâu bò...)


/di:'pɑ:stʃə/

nội động từ
gặm cỏ, ăn cỏ (trâu bò...)

ngoại động từ
cho gặm cỏ chăn (trâu bò...)

Related search result for "depasture"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.