Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
departmental
departmental
[,dipɑ:t'mentl]
tính từ
thuộc cục; thuộc sở, thuộc ty; thuộc ban; thuộc khoa
thuộc khu hành chính (ở Pháp)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuộc bộ


/,dipɑ:t'mentl/

tính từ
thuộc cục; thuộc sở, thuộc ty; thuộc ban; thuộc khoa
thuộc khu hành chính (ở Pháp)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuộc bộ

Related search result for "departmental"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.