Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demotion
demotion
[di'mou∫n]
danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
sự giáng cấp, sự giáng chức, sự hạ tầng công tác; sự bị giáng cấp, sự bị giáng chức, sự bị hạ tầng công tác
sự cho xuống lớp; sự bị cho xuống lớp


/di'mouʃn/

danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
sự giáng cấp, sự giáng chức, sự hạ tầng công tác; sự bị giáng cấp, sự bị giáng chức, sự bị hạ tầng công tác
sự cho xuống lớp; sự bị cho xuống lớp

Related search result for "demotion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.