Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demonetization
demonetization
[di:,mʌnitai'zei∫n]
Cách viết khác:
demonetisation
[di,mʌnitai'zei∫n]
danh từ
sự huỷ bỏ (một thứ tiền tệ)


/di:,mʌnitai'zeiʃn/

danh từ
sự huỷ bỏ (một thứ tiền tệ)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.