Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delivery

delivery
[di'livəri]
danh từ
sự phân phát (thư, hàng...); trường hợp phân phát (thư, hàng...); hàng hoặc thư.. được phân phát
we had a big delivery of coal today
hôm nay chúng tôi đã giao một lượng than rất nhiều
the early (first) delivery
lần phát thư thứ nhất trong ngày
we have two postal deliveries each day
mỗi ngày chúng tôi phát thư hai lần
to pay on delivery
trả tiền khi giao hàng
your order is ready for delivery
hàng ông đặt đã sẵn sàng để giao
cách nói; sự đọc, sự bày tỏ, sự phát biểu (ý kiến)
his speech was interesting, but his delivery was poor
bài nói của ông ta rất hay nhưng cách nói lại dở
the delivery of the lecture took three hours
đọc bài thuyết minh mất ba tiếng
sự sinh đẻ
an easy/difficult delivery
một sự sinh đẻ dễ dàng/khó
she's no longer young, so she'll have a difficult delivery
chị ấy không còn trẻ nữa, nên sẽ sinh khó
the first stage of delivery
giai đoạn đầu của sự sinh đẻ
sự ném hoặc phóng cho bay lên (quả bóng, tên lửa...); sự mở (cuộc tấn công); sự ban ra, sự truyền ra (lệnh)
quả bóng ném đi (nhất là quả bóng lăn đi trong môn cricket hoặc ném đi trong môn bóng chày)
sự nhượng bộ, sự đầu hàng, sự chuyển nhượng
công suất (máy nước...)
to take delivery of something
nhận cái gì
cash on delivery (C.O.D.)
trả tiền lúc nhận hàng; lĩnh hoá giao ngân(máy tính) sự phân phối, sự cung cấp

/di'livəri/

danh từ
sự phân phát (thư); sự phân phối, sự giao hàng
the early (first) delivery lần phát thư thứ nhất trong ngày
to pay on delivery tả tiền khi giao hàng
cách nói; sự đọc, sự bày tỏ, sự phát biểu (ý kiến)
his speech was interesting but his delivery was poor bài nói của ông ta rất hay nhưng cách nói lại dở
the delivery of the lecture took three hours đọc bài thuyết minh mất ba tiếng
sự sinh đẻ
sự ném, sự phóng, sự bắn (quả bóng, tên đạn...); sự mở (cuộc tấn công); sự ban ra, sự truyền ra (lệnh)
sự nhượng bộ, sự đầu hàng, sự chuyển nhượng
công suất (máy nước...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "delivery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.