Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delayed-action mine
delayed-action+mine
[di'leid,æk∫n'main]
danh từ
mìn nổ chậm


/di'leid,ækʃn'main/

danh từ
mìn nổ chậm

Related search result for "delayed-action mine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.