Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
degauss
degauss
['di:gaus]
ngoại động từ
(hàng hải) giải từ (làm cho tàu không bị ảnh hưởng của từ trường, để tránh mìn từ trường)


/'di:gaus/

ngoại động từ
(hàng hải) giải từ (làm cho tàu không bị ảnh hưởng của từ trường, để tránh mìn từ trường)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "degauss"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.