Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decompound
decompound
[,di:kəm'paund]
tính từ & danh từ
(như) decomposite (chủ yếu dùng về (thực vật học))


/,di:kəm'paund/

tính từ & danh từ
(như) decomposite (chủ yếu dùng về thực vật học)

Related search result for "decompound"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.