Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deck-passenger
deck-passenger
['dek,pæsindʒə]
danh từ
hành khách trên boong


/'dek,pæsindʤə/

danh từ
hành khách trên boong

Related search result for "deck-passenger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.