Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decametre
decametre
['dekə,mi:tə]
Cách viết khác:
decameter
['dekə,mi:te]
danh từ
đêcamet


/'dekə,mi:tə/ (decameter) /'dekə,mi:te/

danh từ
đêcamet

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decametre"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.