Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
debater
debater
[di'beitə]
danh từ
người tranh luận giỏi
người tham gia thảo luận


/di'beitə/

danh từ
người tranh luận giỏi
người tham gia thảo luận

Related search result for "debater"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.