Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deadly nightshade
deadly+nightshade
['dedli'nait∫eid]
danh từ
(thực vật học) cây cà dược, cây belađon


/'dedli'naitʃeid/

danh từ
(thực vật học) cây cà dược, cây belađon

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deadly nightshade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.