Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
day-school
day-school
['deisku:l]
danh từ
trường cho các học sinh sống ở nhà; trường ngoại trú


/'deisku:l/

danh từ
trường ngoại trú

Related search result for "day-school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.