Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
damnable
damnable
['dæmnəbl]
tính từ
đáng trách
đáng tội, đáng đoạ đày
(thông tục) đáng ghét, đáng nguyền rủa; ghê tởm


/'dæmnəbl/

tính từ
đáng trách
đáng tội, đáng đoạ đày
(thông tục) đáng ghét, đáng nguyền rủa; ghê tởm

Related search result for "damnable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.