Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
damascene
damascene
[,dæmə'si:n]
ngoại động từ
nạm vàng, nạm bạc (vào kim loại)


/,dæmə'si:n/

ngoại động từ
nạm vàng, nạm bạc (vào kim loại)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.