Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cyclone

cyclone

cyclone

A cyclone is a storm of rapidly spinning air that is very dangerous.

['saikloun]
danh từ
lốc, gió xoáy


/'saikloun/

danh từ
khi xoáy thuận, khi xoáy tụ

Related search result for "cyclone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.