Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curtain call
curtain+call
['kə:tnkɔ:l]
danh từ
sự vỗ tay mời diễn viên ra một lần nữa


/'kə:tnkɔ:l/

danh từ
sự vỗ tay mời diễn viên ra một lần nữa

Related search result for "curtain call"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.