Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crapulent
crapulent
['kræpjulənt]
Cách viết khác:
crapulous
['kræpjuləs]
tính từ
rượu chè ăn uống quá độ


/'kræpjulənt/ (crapulous) /'kræpjuləs/

tính từ
rượu chè ăn uống quá độ

Related search result for "crapulent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.