Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
craft-guild
craft-guild
['krɑ:ftgild]
danh từ
phường hội (thủ công)


/'krɑ:ftgild/

danh từ
phường hội (thủ công)

Related search result for "craft-guild"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.