Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
countersign
countersign
['kauntəsain]
danh từ
khẩu lệnh, mật lệnh (phải trả lời đúng mới được đi qua nơi gác)
chữ tiếp ký
ngoại động từ
tiếp ký
phê chuẩn


/'kauntəsain/

danh từ
khẩu lệnh, mật lệnh (phải trả lời đúng mới được đi qua nơi gác)
chữ tiếp ký

ngoại động từ
tiếp ký
phê chuẩn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.