Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
counter-clockwisengược chiều kim đồng hồ

/'kauntə'klɔkwaiz/

phó từ
ngược chiều kim đồng hồ

Related search result for "counter-clockwise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.