Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
convocation
convocation
[,kɔnvə'kei∫n]
danh từ
sự triệu tập
hội nghị
hội nghị tôn giáo
hội nghị trường đại học (Ôc-phớt hay Đớc-ham ở Anh)


/,kɔnvə'keiʃn/

danh từ
sự triệu tập họp
hội nghị
hội nghị tôn giáo
hội nghị trường đại học (Ôc-phớt hay Đớc-ham ở Anh)

Related search result for "convocation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.