Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contradistinguish
contradistinguish
[,kɔntrədis'tiηgwi∫]
ngoại động từ
phân biệt (bằng cách so sánh, đối chiếu)


/,kɔntrədis'tiɳgwiʃ/

ngoại động từ
phân biệt (bằng cách so sánh, đối chiếu)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.