Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contradictious
contradictious
[,kɔntrə'dik∫əs]
tính từ
hay nói trái lại; hay nói ngược lại
hay cãi lại, hay lý sự cùn


/,kɔntrə'dikʃəs/

tính từ
hay nói trái lại; hay nói ngược lại
hay cãi lại, hay lý sự cùn

Related search result for "contradictious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.