Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contradiction

contradiction
[,kɔntrə'dik∫n]
danh từ
sự mâu thuẫn, sự trái ngược
in contradiction with
trái ngược với, mâu thuẫn với
a contradiction in terms
sự mâu thuẫn về lời lẽ; sự mâu thuẫn về từ ngữ
sự cãi lại(logic học) sự phủ định, sự mâu thuẫn

/,kɔntrə'dikʃn/

danh từ
sự mâu thuẫn, sự trái ngược
in contradiction with trái ngược với, mâu thuẫn với
a contradiction in terms sự mâu thuẫn về lời lẽ; sự mâu thuẫn về từ ngữ
sự cãi lại

Related search result for "contradiction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.