Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contradictable
contradictable
[,kɔntrə'diktəbl]
tính từ
có thể bị cãi lại


/,kɔntrə'diktəbl/

tính từ
có thể bị cãi lại

Related search result for "contradictable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.