Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contour-line
contour-line
['kɔntuəlain]
danh từ
đường mức (trên bản đồ...)


/'kɔntuəlain/

danh từ
đường mức (trên bản đồ...)

Related search result for "contour-line"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.