Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contemptuousness
contemptuousness
[kən'temptjuəsnis]
danh từ
sự khinh bỉ, sự khinh miệt, sự khinh người


/kən'temptjuəsnis/

danh từ
sự khinh bỉ, sự khinh miệt, sự khinh người


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.