Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contemptible
contemptible
[kən'temptəblnis]
tính từ
đáng khinh, đê tiện, bần tiện


/kən'temptəblnis/

tính từ
đáng khinh, đê tiện, bần tiện

Related search result for "contemptible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.