Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contact man
contact+man
['kɔntækt'mæn]
danh từ
nhân viên cơ quan phụ trách việc tiếp xúc với nhân dân


/'kɔntækt'mæn/

danh từ
nhân viên cơ quan phụ trách việc tiếp xúc với nhân dân

Related search result for "contact man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.