Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
constable

constable
['kʌnstəbl]
danh từ
như police constable
(sử học) nguyên soái; đốc quân, đốc hiệu


/'kʌnstəbl/

danh từ
cảnh sát, công an
Chief Constable cảnh sát trưởng
special constable cảnh sát tình nguyện (trong những dịp đặc biệt)
(sử học) nguyên soái; đốc quân, đốc hiệu !to outrun the constable
mang công mắc nợ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "constable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.