Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consider/kən'sidə/

động từ

cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ

    all things considered sau khi đã cân nhắc mọi điều

để ý đến, quan tâm đến, lưu ý đến

    to consider the feelings of other people quan tâm đến những tình cảm của người khác

xem như, coi như

    he considers himself very important tự nó coi mình là quan trọng lắm

có ý kiến là


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "consider"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.