Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consecution
consecution
[,kɔnsi'kju:∫n]
danh từ
(ngôn ngữ học) sự phối hợp (các thời)


/,kɔnsi'kju:ʃn/

danh từ
sự
(ngôn ngữ học) sự phối hợp (các thời)

Related search result for "consecution"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.