Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
connexion
connexion
danh từ
như connectionsự nối, sự liên hệ; sơ đồ; tính liên thông
conformal c. liên thôngbảo giác

/kə'nekʃn/

danh từ
sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối
to have a connection with có quan hệ với
sự mạch lạc
there is no connection in his speech bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả
sự giao thiệp, sự kết giao
to form a connection with someone giao thiệp với ai
to break off a connection tuyệt đường giao thiệp, tuyệt giao
bà con, họ hàng, thân thuộc
he is a connection of mine anh ta là người bà con của tôi
(tôn giáo) phái, giáo phái
(thương nghiệp) khách hàng
shop has a good (wide) connection cửa hàng đông khách
tàu xe chạy nối tiếp (tiếp vận với những tàu xe khác)
to miss the connection nhỡ mất chuyến xe chạy nối tiếp
vật (để) nối; chỗ nối (hai ống nối với nhau) !in that connection
về điều đó, liên quan đến điều đó !in connection with
có quan hệ với, có liên quan với, có dính líu tới
chạy nối tiếp với (tàu xe)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "connexion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.