Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conflagration
conflagration
[,kɔnflə'grei∫n]
danh từ
đám cháy lớn
(nghĩa bóng) tai hoạ lớn, sự xung đột lớn


/,kɔnflə'greiʃn/

danh từ
đám cháy lớn
(nghĩa bóng) tai hoạ lớn, sự xung đột lớn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.