Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
confidence game
confidence+game
['kɔnfidəns'geim]
Cách viết khác:
confidence trick
['kɔnfidəns'trik]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lạm dụng lòng tin tưởng của ai để không thực hiện đúng nghĩa vụ đối với họ; sự lạm dụng tín nhiệm; sự bội tín


/'kɔnfidəns'geim/ (confidence_trick) /'kɔnfidəns'trik/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò bội tín, sự lừa

Related search result for "confidence game"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.