Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
condense
condense
[kən'dens]
động từ
làm đặc lại (chất nước); làm ngưng lại (hơi); làm tụ lại (ánh sáng); hoá đặc (chất nước); ngưng lại (hơi); tụ lại (ánh sáng)
nói cô đọng; viết súc tíchlàm ngưng, làm cô đọng

/kən'dens/

động từ
làm đặc lại (chất nước); làm ngưng lại (hơi); làm tụ lại (ánh sáng); hoá đặc (chất nước); ngưng lại (hơi); tụ lại (ánh sáng)
nói cô đọng; viết súc tích

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "condense"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.