Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
concupiscent
concupiscent
[kən'kju:pisənt]
tính từ
ưa nhục dục, dâm dục


/kən'kju:pisənt/

tính từ
ưa nhục dục, dâm dục

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.