Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
concomitance
concomitance
[kən'kɔmitəns]
danh từ
sự cùng xảy ra, sự đi đôi với nhausự kềm theo, sự đồng hành, sự trùng nhau

/kən'kɔmitəns/

danh từ
sự cùng xảy ra, sự đi đôi với nhau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.