Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
con bé


[con bé]
miss; little girl
Con bé rất đảm đang
The miss is a good contriverMiss, little girl
con bé rất đảm đang the miss is a good contriver


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.