Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compositor
compositor
[kəm'pɔzitə]
Cách viết khác:
comp
[kɔmp]
danh từ
(ngành in) thợ sắp chữ


/kəm'pɔzitə/ (comp) /kɔmp/

danh từ
(ngành in) thợ sắp chữ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.