Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
completion
completion
[kəm'pli:∫n]
danh từ
sự hoàn thành, sự làm xong
sự làm cho hoàn toàn, sự làm cho đầy đủsự bổ sung, sự làm cho đầy đủ; sự mở rộng
c. of space sự bổ sung một không gian
analytic c. sự mở rộng giải tích

/kəm'pli:ʃn/

danh từ
sự hoàn thành, sự làm xong
near completion sự gần xong
sự làm cho hoàn toàn, sự làm cho đầy đủ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "completion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.