Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commonage
commonage
['kɔmənidʒ]
danh từ
quyền được chăn thả trên đồng cỏ chung
đồng cỏ chung, đất chung
chế độ đồng cỏ chung, chế độ đất chung
những người bình dân, dân chúng


/'kɔmənidʤ/

danh từ
quyền được chăn thả trên đồng cỏ chung
đồng cỏ chung, đất chung
chế độ đồng cỏ chung, chế độ đất chung
những người bình dân, dân chúng

Related search result for "commonage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.