Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commissar
commissar
[,kɔmi'sɑ:]
danh từ
bộ trưởng trong chính phủ Xô Viết trước đây; uỷ viên nhân dân; dân ủy
sĩ quan phụ trách việc giáo dục chính trị (trong quân đội Xô Viết); chính uỷ


/,kɔmi'sɑ:/

danh từ
uỷ viên nhân dân (ở Liên-xô và một số nước khác) !political commissar
chính uỷ

Related search result for "commissar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.