Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
comedietta
comedietta
[kə,mi:di'etə]
danh từ
kịch vui ngắn


/kə,mi:di'etə/

danh từ
kịch vui ngắn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.