Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
come-at-able
come-at-able
[kʌm'ætəbl]
tính từ
có thể vào được
có thể với tới được, có thể đến gần được


/kʌm'ætəbl/

tính từ
có thể vào được
có thể với tới được, có thể đến gần được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "come-at-able"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.