Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
come-and-go
come-and-go
['kʌmənd'gou]
danh từ
sự đi đi lại lại, sự đi tới đi lui


/'kʌmənd'gou/

danh từ
sự đi đi lại lại, sự đi tới đi lui


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.