Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collation
collation
[kɔ'lei∫n]
danh từ
sự đối chiếu
bữa ăn nhẹ (ngoài bữa ăn chính)(Tech) so sánh, đối hợp (d)

/kɔ'leiʃn/

danh từ
bữa ăn nhẹ (ngoài bữa ăn chính)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "collation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.